Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
22-11-2023

Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. szuka pracownika na stanowisko specjalista d/s technicznych.

Lubańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko pracy

Specjalista d/s technicznych

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. korzysta z pełni praw publicznych,
 4. niekarany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. wykształcenie średnie/ wyższe preferowane techniczne,
 7. biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych, poczty elektronicznej, skanera,
 8. dobry stan zdrowia,
 9. wiedza z zakresu między innymi: Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o własności lokali, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 10. prawo jazdy kat. B,
 11. komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 12. samodzielność i kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

 2. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:

 1. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń dotyczących awarii i uszkodzeń w budynkach własnych i zarządzanych przez LTBS Sp. z o.o.,
 2. wykonywanie kontroli, przeglądów i wizji na budynkach własnych i wspólnot mieszkaniowych,
 3. prowadzenie książek obiektów budowlanych własnych i wspólnot mieszkaniowych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dbanie o przeprowadzanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego budynków i związanych z nimi instalacji, 
 4. przygotowywanie corocznego zestawienia planowanych remontów i zaleceń właścicieli nieruchomości,
 5. zbieranie ofert, przygotowywanie zleceń/umów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji na wykonanie prac remontowych/inwestycyjnych, współpraca w tym zakresie z właściwymi instytucjami;
 6. kontrola wykonanych prac remontowych w trakcie i po ich zakończeniu, współpraca z wykonawcami,
 7. prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 8. obsługa interesantów, udzielanie wszelkich informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy oraz udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie przepisów prawnych właściwych dla przedmiotu sprawy,
 9. rozsyłanie korespondencji i dostarczanie korespondencji na terenie miasta,
 10. wykonywanie innych poleceń Prezesa LTBS Sp. z o.o.

3. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. zatrudnienie od dnia 01.01.2024 r. w wymiarze pełnego etatu, okres próbny 3 miesiące,
 2. osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim medycyny pracy,
 3. praca przeciętnie 8 godzin dziennie, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
 4. praca przy komputerze,
 5. praca będzie wykonywana w budynku administracyjnym Spółki przy ul. Łącznej 5, 59-800 Lubań oraz w terenie na obszarze obsługiwanym przez Spółkę.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,
 9. oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
 10. kserokopia prawa jazdy,
 11. do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,
 12. wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego konkursu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Lubańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Łącznej 5, 59-800 Lubań lub pocztą na powyższy adres z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych”

oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji,  osoby składającej ofertę

 

w terminie do dnia 30  listopada 2023 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Spółki  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji złożonych dokumentów kandydat zostanie telefonicznie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Spółka zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Prezes Zarządu powiadomi telefonicznie kandydatów uczestniczących w konkursie o jego wynikach.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...