Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-01-2019

7.02.2022 

Od 14 lutego do 31 marca br. można składać wnioski na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym. Czytaj więcej.

4.01.2022

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków - ulotka CEEB. Czytaj więcej.

4.09.2021

W związku z przystąpieniem miasta Lubań do opracowania aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubań na lata 2022-2026" prosimy mieszkańców o pomoc w badaniu ankietowym sektora mieszkalnictwa w zakresie sposobu ogrzewania mieszkań. Czytaj więcej

22.06.2021

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Czytaj więcej.

05.03.2021

Urząd Miasta Lubań informuje, że od 12 marca br. można składać wnioski na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym. Czytaj więcej.

03.12.2020

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Miejską Lubań naborem uzupełniającym do projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań” zachęcamy właścicieli  niżej wymienianych nieruchomości do złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Lubań. Czytaj więcej.

07.06.2019

Aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza w Lubaniu, realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dostępne są na stronach:

http://powietrze.gios.gov.pl

http://powietrze.wroclaw.pios.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”.

Natomiast oceny jakości środowiska dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu na stronie www.wroclaw.pios.gov.pl w zakładce: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ lub w zakładce: Publikacje

17.05.2019

Starostwo Powiatowe w Lubaniu informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku (piątek) w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu (Aleja Kombatantów 2 - pok. nr 12) odbędą się bezpłatne konsultacje dla mieszkańców powiatu lubańskiego, dotyczące programu priorytetowego "Czyste powietrze".

"Czyste powietrze" to kompleksowy program, który skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, co pozwala na efektywne zarządzanie energią oraz zwiększenie domowego budżetu dzięki oszczędnościom finansowym.

Konsultacje będzie prowadzić przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Pan Tomasz Kubik.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

 

 

4.02.2019

OGŁOSZENIE GRANTODAWCY O PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Lubań”. czytaj więcej

11.01.2019r.

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania. Czytaj więcej

8.11.2018

Konkursy na dofinansowanie projektó zwalczania emisji kominowej. Czytaj więcej.

12.10.2018
Spotkanie informacyjne na temat dotacji z programu "Czyste powietrze". Czytaj więcej.

26.09.2018
Przydatne informacje związane z wymianą pieców. Czytaj więcej

3.08.2018
W związku z rozpoczętymi przez Urząd Miasta Lubań pracami związanymi z ustaleniem zasad udzielania w 2019 r. mieszkańcom miasta dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie na ekologiczne źródła ciepła na terenie miasta Lubań zapraszamy zainteresowane osoby do wypełniania anonimowej ankiety. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do zaplanowania działań Gminy Miejskiej Lubań w zakresie realizacji działań związanych z redukcją niskiej emisji. Czytaj więcej.

3.08.2018
Od 1 lipca 2018 r. weszły w życie niektóre przepisy przyjętych przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał antysmogowych, które pomogą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza na obszarze województwa dolnośląskiego. Czytaj więcej.

14.03.2016 r.
Rada Miasta Lubań uchwałą nr XIX/137/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 9 marca 2016 r. wprowadziła zamiany w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań, aktualnie obowiązująca treść dokumentu znajduje się poniżej.

http://bip.miastoluban.pl/Article/get/id,69561.html

04.01.2016
Przyjęcie do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań”


Rada Miasta Lubań 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XV/117/2015 przyjęła do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań”. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy.
Z kolei pojęcie „gospodarka niskoemisyjna” oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
Wszystkie działania ujęte w PGN dotyczą szczebla lokalnego obejmującego cały obszar Gminy Miejskiej Lubań. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej pozwala różnym podmiotom zlokalizowanym na terenie gminy, których inwestycje zostały wpisane w plan, ubiegać się o pozyskanie środków z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Ze względu na możliwość weryfikacji danych liczbowych, przyjęto 2013 r. jako rok bazowy do przeprowadzenia wszelkich analiz. Bazowa inwentaryzacja obejmuje dane o zużyciu energii w budynkach, urządzeniach, przemyśle i transporcie ze szczególnym uwzględnieniem sektorów, w których samorząd zamierza podjąć działania zmierzające do ograniczenia emisji. W PGN ujęte zostały m.in. działania związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz działania nieinwestycyjne związane z wdrażaniem nowych technologii czy edukacją. W opracowanym dokumencie opisano strukturę organizacyjną, która ma zostać wprowadzona w Urzędzie Miasta Lubań, niezbędną do nadzorowania realizacji wskazanych działań i prowadzenia monitoringu osiągniętych celów, jak również aktualizowania dokumentu np. o inwestycje nowych interesariuszy.
Z dokumentem można zapoznać się pod linkiem:
http://bip.miastoluban.pl/Article/get/id,69708.html
Wszystkim, którzy przyczynili się do współtworzenia ww. dokumentu serdecznie dziękujemy. 

30.10.2015
Informujemy, że Burmistrz Miasta Lubań obwieszczeniem z 30 października 2015 r. wyłożył do publicznego wglądu projekt dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wszyscy zainteresowani przedmiotowym dokumentami mogą się z nim zaznajomić w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internatowej Urzędu Miasta pod adresem http://bip.um-luban.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=6387&idmp=99&r=r

Uwagi do powyższych dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań lub na adres e-mail: boi.um@luban.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r.

Można również skorzystać z formularza uwag - do pobrania w załączeniu.
 

 

 

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lubań”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

02.02.2015
Gmina Miejska Lubań otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań”, w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 77.907,00 zł. Kwota udzielonego dofinansowania wynosi 66.220,95 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej,
• poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, oświetlenie uliczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Zatwierdzenie Planu przez uchwałę Rady Miasta Lubań zwiększy możliwość uzyskania dofinansowania na realizację wyznaczonych inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
W ramach opracowywanego Planu stworzona zostanie baza danych zawierająca inwentaryzację CO2, gazów i pyłów na terenie miasta. Obejmuje ona inwentaryzację emisji z budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, emisję pochodzącą z transportu oraz przemysłu i usług. Ponadto zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące wdrażania i monitorowania Planu oraz działania promujące tworzenie Planu. Opracowany zostanie także dokument „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lubań”, w przypadku konieczności zostanie także przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań” - ankiety

Więcej informacji o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zostało opublikowane na stronie www.pois.gov.pl.

http://luban.pl/artykul/113375/dofinansowanie-wymiany-systemow-ogrzewania

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...